تولیدکننده انواع ماشین آلات خدمات شهری و راه سازی

ویدئوهای شرکت ایمن راه غرب

معرفی پک حمل زباله

تمام مکانیزه قابل نصب بر روی انواع شاسی


مشاهده فیلم

معرفی پک حمل زباله

مکانیزه از بارگیری تا تخلیه زباله


مشاهده فیلم

معرفی غلتک های راه سازی

 CG 800 I و CG 900 I و CG 1000 I


مشاهده فیلم